РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРФЕЙС ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ОБЕКТИТЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНО ДВИЖИМО НАСЛЕДСТВО”, ЗАПАЗЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16Г ОТ ЗОП

......................

Публична покана

Документация

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Разяснение по документацията

Протокол

Договор