ИНТЕГРИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГИС ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ В ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

......................

Публична покана

Документация

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Разяснение по документацията

Протокол

Договор