Български (България)English (United Kingdom)French (France)Spanish (Spain)German (Germany)

Horaires d`ouverture:MUSEE D`HISTOIRE "ISKRA"

Tous les jours de 9:00 à 17:30


Musée de la Rose

Tous les jours de 9:00 à 17:30La réplique du Tombeau Thrace de  Kazanlak

Tous les jours de 9:00 à 17:00Tombeau de Seuthès III

Tous les jours de 9:00 à 17:00


Temple du tumulus "Chouchmanetz"

Tous les jours de 9:00 à 17:00

Temple du tumulus "Helvetia"
Tous les jours de 9:00 à 17:00


Temple du tumulus "Grifoni"
Tous les jours de 9:00 à 17:00

Complexe ethnographique  "Kulata"

Tous les jours de 9:00 à 17:30Maison- musée  Petko Staynov

Mardi – de 9:00 - 12:00
Mercredi – de 9:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00
Jeudi – de 9:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00
Vendredi – de 13:00 - 18:00
Samedi – de 9:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00


ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 2 БРОЯ КЛИМАТИЗАТОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕЦИЗНА КЛИМАТИЗАЦИЯ В ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА КАЗАНЛЪК – ОРИГИНАЛ

 

 

BG-гр.Казанлък

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Исторически музей "Искра" гр.Казанлък, ул."П.Р.Славейков" №8, За: Здравко Балевски, Момчил Маринов, РБ 6100, гр.Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Факс: 0431 98266

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.muzei-kazanlak.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.muzei-kazanlak.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на 2 броя климатизатори за осигуряване на прецизна климатизация в ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА КАЗАНЛЪК – ОРИГИНАЛ“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200

Описание:

Климатици

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка и монтаж на 2 броя климатизатори за осигуряване на прецизна климатизация в ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА КАЗАНЛЪК – ОРИГИНАЛ“.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25290 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Казанлък,Тракийска гробница Казанлък - оригинал.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.3. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2 се отнасят за лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, както следва:а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника; з) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 4. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:4.1. при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е „свързано лице” с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;4.2. които са сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:а) роднини по права линия без ограничение;б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;в) роднини по сватовство - до втора степен включително;г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;д) съдружници;е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените в т. 2, 3 и 4 изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите.При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за обществените поръчки със собственоръчно подписана декларация по образец;Предложението следва да бъде валидно със срок минимум 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти. Предложение с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Максималният срок за изпълнение на дейностите е до 5 седмици след получаването на възлагателно писмо до Изпълнителя, изпратено от Възложителя. Точният срок за изпълнение на поръчката се оферира от участника в техническата оферта. Срокът следва да бъде посочен в цяло число и не следва да надвишава посочените по - горе срокове. Изпълнението ще започне след получаването на възлагателно писмо от Изпълнителя, изпратено от Възложителя, в което ще бъде уточнено кога да започва да тече срока за изпълнение на договора, т.е. предложения от Изпълнителя срок за изпълнение.Доставените 2 бр. климатизатори следва да бъдат с кондензатори за водно охлаждане с възможност за преминаване към въздушно охлаждане, чрез външно тяло. Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставените климатизатори – минимум 12 /дванадесет месеца, считано от датата на монтажа;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2014